Atlanta, Georgia
Atlanta, Georgia

2002 Ford Tauras